Regulamin

REGULAMIN Sklep online/internetowy znajdujący się pod adresem sklep.selkea.pl jest prowadzony przez firmę SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Aleksandrowice 148, kod 32-084 Aleksandrowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000695288, NIP:6772425429, REGON: 368291794. 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:Sprzedawca / Gwarant -  SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Aleksandrowice 148, kod 32-084 Aleksandrowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000695288, NIP:6772425429, REGON: 368291794. 
Sklep internetowy - znajduje się pod adresem sklep.selkea.pl i za pomocą tej witryny odbywa się dokonywanie sprzedaży towarów. W transakcjach nie ma obecności żadnej ze stron, a w celu dokonania sprzedaży wykorzystywany jest internet.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z późniejszymi zmianami;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.selkea.pl 
Towar – Sprzęt w rozumieniu Umowy. Towary używane posiadają gradację stanu wizualnego oraz technicznego. W zależności od oceny przez SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. noszą one odpowiednią gradację A+,A,A-,B,B-,C oraz dokładny opis różnic pomiędzy poszczególnymi gradacjami. Zdjęcia wszystkich Towarów mają charakter poglądowy i nie przedstawiają rzeczywistego stanu oraz wyglądu Towaru. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), z późniejszymi zmianami;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), z późniejszymi zmianami;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza natychmiastowe zawarcie umowy, Klient wypełniając formularz zamówienia przyjmuje ofertę kupna określonego towaru. 
Koszyk – rodzaj formularza, za którego pomocą Klient składa Zamówienie.
Rejestracja – przesłanie danych osobowych w celu założenia Konta. Jednoczesna akceptacja możliwości przetwarzania danych w celach realizacji zamówienia przez firmy współpracujące z SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Konto – profil utworzony po dokonaniu czynności Rejestracji. Konto może być prywatne lub firmowe. Konto umożliwia dokonywanie zakupu Towarów. Nazwa Konta jest niezmienna i nieusuwalna.
Cena – koszt zakupu Towaru. Cena nie zawiera kosztu dostarczenia towaru. Cena to zakup Towarów innych niż przenośne (laptopy, notebooki, tablety, smartfony itp.) wyrażana jest w wersji brutto z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT. W przypadku Towarów przenośnych (laptopy, notebooki, tablety, smartfony itp.) przekraczających wartość zamówienia 20 000 złotych cena zostanie wyrażona netto zgodnie z przepisami regulującymi kwestię stosowania odwrotnego obciążenia.
Koszt dostawy – cały koszt dostarczenia kupionego Towaru do Klienta, zmienna określana przez stronę sklep.selkea.pl  w sekcji Koszyk. 
Gwarancja – czynności oraz czas, w którym Klient otrzymuje wsparcie techniczne ze strony Sprzedawcy/Gwaranta.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.selkea.pl 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod sklep.selkea.pl  prowadzony jest przez  SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Aleksandrowice 148, kod 32-084 Aleksandrowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000695288, NIP:6772425429, REGON: 368291794. Właścicielowi przysługuje również prawo majątkowe łącznie z prawami autorskimi. Zdjęcia Towarów, opisy, znaki i inne elementy witryny są własnością sklep.selkea.pl  i mają charakter reklamowy. Wykorzystywanie ich bez zgodny właściciela jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi.
2.4 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub
b) Chrome w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą Javy
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
d) aktywne konto e-mail inaczej adres e-mail np. xxx@xxx.pl
2.5 Przed dokonaniem czynności Rejestracji oraz Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2.6 Towary poleasingowe/używane. Sprzedawca zapewnia ich poprawne działanie, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji jakości Towaru przez okres 12 miesięcy od daty wydania Towaru Klientowi, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Na baterię w przedmiotach używany/poleasingowych przenośnych Sprzedawca udziela gwarancji na 90 dni od wydania Towaru Klientowi. Gwarantowana praca na baterii to 60 minut przy normalnym obciążeniu, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej.
2.7 Klient przed wydaniem sprzętu w celach dokonania naprawy (skorzystania z gwarancji) winien we własnym zakresie stworzyć kopię zapasową danych z dysku twardego lub innego nośnika masowego przechowującego dane.
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

III. Rejestracja w Sklepie

3.1 Rejestracja w Sklepie w celu założenia Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W odpowiednich pola podaje się swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ustanawia swoje hasło dostępu, określa się charakter konta (firmowy/prywatny) oraz akceptuje Regulamin. 
3.2 Konto wykonane w procesie Rejestracji jest własnością Klienta. Nie powinno się udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku firm Konto może być udostępniane w zakresie regulacji wewnątrz firmowych.
3.3 Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcji jest nieodpłatne.
3.4 Po dokonaniu czynności Rejestracji w Sklepie logowanie się do swojego Konta odbywa się za pomocą : Login /  E-mail oraz hasła ustanowionego w procesie Rejestracji.
3.5 Sklep przewiduje możliwość usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail kontakt@selkea.pl w treści podając wszystkie dane Konta.

IV. Realizowanie Zamówienia

4.1 Zamówienie Towaru ze Sklepu można dokonać za pomocą dwóch dróg kontaktu z nami.
- Za pomocą Sklepu, za pośrednictwem Konta.
- Drogą mailową: kontakt@selkea.pl
4.2 Złożenie zamówienia za pośrednictwem Konta wiąże się z wykorzystaniem funkcji Koszyk. Klient Zamawia wskazany przez siebie Towar ze strony sklep.selkea.pl , a następnie klika przycisk „dodaj do koszyka. Strona automatycznie przekierowuje Klienta do kolejnych etapów, w których Klient określa w szczególności zawartość Koszyka, specyfikację Towaru, akceptuje cenę Towaru, wybiera formę dostawy, akceptuje Cenę Kosztu Dostawy, wskazuje Adres dostarczenia, wybiera formę Płatności i potwierdza realizację zamówienia zarówno za pośrednictwem witryny, jak i linkiem wysłanym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail. 
4.3 Zamówienie wykonane przez Klienta przy użyciu Konta lub za pomocą drogą e-mail jest wyrażenie woli klienta na zawarcie umowy i zapłaty za towar. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest złożenie Zamówienia przez Klienta.
4.4 Towar jest wysyłany i dostarczany za pośrednictwem firmy zewnętrznej kuriera DPD. Koszt dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się tylko na terenie Polski.
4.5 Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT. Dokładane do każdej przesyłki. Stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.
4.6 Zakupy w Sklepie można opłacić w poniżej opisanych sposobach (do wyboru):a) Przelewem na rachunek bankowy, na podstawie FV proforma/ zamówienie Klienta lub na podstawie numeru Zamówienia, na poniższe dane:
SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Aleksandrowice 148, 
32-084 Aleksandrowice, 
KRS: 0000695288 
NIP:6772425429 
REGON: 368291794
BDO: nr 000144377
numer konta bankowego: 72 1050 1445 1000 0090 3201 3196
b) Kartą Podarunkową AMSO, której zastosowanie oznacza akceptację przez użytkownika Regulaminu Karty Podarunkowej AMSO i realizowane jest zgodnie z zapisami Regulaminu Karty Podarunkowej AMSO.
4.7.1 Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Konsumenta wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:- Imię i nazwisko- Adres- Adres email- Numer telefonu
4.7.2 Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Klienta nie będącego Konsumentem wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:
- nazwa firmy oraz numer NIP
- Imię i nazwisko osoby składające Zamówienie
- Adres firmy
- Adres e-mailową
- Numer telefonu.
4.7.3 Towar zostanie dostarczony Klientowi w jak najkrótszym czasie, w miarę możliwości, w każdym przypadku, najpóźniej do trzech (3) dni roboczych od złożenia Zamówienia przez Klienta.

V Odstąpienie od umowy

5.1 Klient, który wedle ustawy o Prawach Konsumenta jest Konsumentem dokonując zakupu w Sklepie może odstąpić od umowy sprzedaży towary bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie towaru z wyjątkiem:- sprzęty, który był dostarczony osobno, partiami lub w częściach. W tym momencie termin liczony jest od przyjęcia ostatniej partii/części.- dostarczane regularnie przez czas określony na podstawie umowy wówczas termin odstąpienia liczy się od wejścia w posiadanie pierwszej rzeczy/części/partii.
5.2 Konsument musi zwrócić sprzęt do Sprzedawcy we własnym zakresie, na własny koszt, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 
5.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. 
5.4 Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu Towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.5 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar na adres
SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Aleksandrowice 148,
32-084 Aleksandrowice,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
 

VI Reklamacje

6.1 Warunkiem skorzystania z reklamacji jest przesłanie Towaru na adres SELKEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Aleksandrowice 148, 32-084 Aleksandrowice, na koszt Sprzedawcy.
6.2 Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności osoby dostarczającej sprzęt stan Towaru, w szczególności ilość, kompletność, zgodność z umową kupna sprzedaży zamawianego Towaru. W przypadku stwierdzenia wad technicznych albo uszkodzeń powstałych w czasie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody wraz z informacją o jej zakresie. Protokół musi być podpisany przez Klienta oraz podmiot, który dostarczył Towar. Klient po zaistniałej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.
6.3 Układ klawiatury inni niż przyjęty w Polsce nie stanowi wady towaru i nie podlega reklamacji.
6.4 Zdjęcia na stronie sklep.selkea.pl nie mogą stanowić podstaw do reklamowania towaru.

VII. Gwarancja

7.1 Czas naprawy sprzętu przez Gwaranta wynosi do 14 dni roboczych od chwili . Czas ten może ulec zmianie na skutek dostępności części z przyczyn niezależnych od Gwaranta. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.  
7.2 Zgłoszenie sprzętu Klienta do Gwaranta może nastąpić poprzez platformę sprzedaży wewnętrznej lub przesłanie zgłoszenia na adres kontakt@selkea.pl 
7.3. Uprawnienia z gwarancji ograniczone są do żądania naprawy wyłącznie podstawowych elementów bazowych komputera tj. płyta główna, procesor, pamięci, dysk, karty graficzne oraz matryca LCD z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych .4 Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych przed oddaniem urządzenia do naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy Towaru.
7.5. Gwarancja Gwaranta nie obowiązuje w przypadku napraw z częściami dostarczonymi przez Klienta. Z gwarancji wyłączone są także naprawy płyt głównych uszkodzonych w wyniku kontaktu z cieczą.
7.6.1 Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne urządzenia, uszkodzenia powstałe na skutek zalania, zawilgocenia, uszkodzenia powstałe na skutek działania temperatury i innych czynników o parametrach niedopuszczalnych przez producenta, nieuzgodnione próby napraw oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których nieprawidłowym działaniu Klient nie poinformował serwisu, o ile powyższe zdarzenia nastąpiły po wydaniu Towaru Klientowi.
7.6.2 Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od jego wystąpienia ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.
7.6.3 Klient przy oddaniu sprzętu otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku wątpliwości co do personaliów osoby odbierającej sprzęt, potwierdzenie jest dokumentem koniecznym do odbioru sprzętu.
7.6.4 Gwarant odpowiada za szkody Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, chyba, że takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Gwarant nie odpowiada. 7.6.5 Gwarancja 12 miesięcy obejmuje produkty na stronie za wyjątkiem :
-produkty w klasie B i C
Na produkty w klasie B i C udzielamy 6 miesięcy gwarancji, chyba że informacja na karcie produktu mówi inaczej.
-DrukarkiNa drukarki udzielamy 6 miesięcy gwarancji
-Baterie do laptopów
Minimalny czas pracy na używanej baterii sprzedawanej wraz z laptopem wynosi 1h (godzina)
7.6.6 Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.
7.6.7 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami za wykonanie testów, transport, poświęcony czas czy też ekspertyzę.
7.6.8 Gwarancja obejmuje tylko teren Polski.
7.6.9 Okres Gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru Klientowi i trwa zgodnie z informacją na karcie Towaru lub na podstawie tego Regulaminu. Okres Gwarancji wydłuża się o czas udokumentowanej naprawy.
7.6.9.1 W przypadku Towarów używanych Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Towaru Kupującemu. W pozostałym zakresie, w przypadku Klientów - konsumentów gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru. Rękojmia jest wyłączona dla Przedsiębiorców. 

VIII Dane Osobowe

8.1 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do świadczenia usług dla Klienta.
8.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w różnych formach w tym drogą elektroniczną. Sprzedawca może udostępniać dane podmiot trzecim w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca ma prawo wysyłać Klientom informacje handlowe drogą elektroniczną, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa.
8.3 Klient posiada dostęp do swoich danych osobowych. Ma prawo do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta lub poprzez kontakt drogą e-mailową.
8.4 Na życzenie organów sprawiedliwości lub podmiotów uprawnionym do danych osobowych Klientów mogą być udostępnione przez Sprzedawcę.

IX Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4 Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin .
9.5 Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć czasowego zatrzymania Sklepu w szczególnych przypadkach jak konieczność konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji, rozbudowy, awarii, problemów technicznych, zmiany serwera, zmiany operatora Sklepu. 

Załącznik do Regulaminu 

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SELKEA

 

SELKEA w wykonaniu obowiązku z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 123) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przedmiotowa informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które jednak powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez SELKEA środków zabezpieczających system teleinformatyczny SELKEA przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 2. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 3. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 4. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 5. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 2. szyfrowanie transmisji danych,
 3. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 4. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 5. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 6. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 7. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 8. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 9. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware.
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel